>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مهارتهای فراشناختی دانشجویان در دروس معارف اسلامی، بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزش عالی  
   
نویسنده امینی محمد ,رحیمی حمید ,صمدیان زهره ,غلامی علوی صدیقه
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 21 - صفحه:103 -120
چکیده    هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی مهارتهای فراشناختی دانشجویان به منظور شناسایی وضعیت این مهارتها در یادگیری دروس معارف اسلامی و تاکید بر کارکردهای نظام آموزش عالی در زمینه اصلاح و ارتقای آنها بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 5502 بود که از طریق محاسبه فرمول تعداد 263 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ـ طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مهارتهای فراشناختی در قالب 24 سوال بسته پاسخ در چهار عامل بر حسب مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 83/0 براورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج این پژوهش ضمن اینکه ضرورت توجه نظام آموزشی را به رشد و پرورش مهارتهای فراشناختی در یادگیری دروس معارف اسلامی مورد تاکید قرار می دهد، نشانگر این است که دانشجویان در مهارت ارزشیابی با بهترین عملکرد و در مهارت برنامه ریزی کمترین عملکرد را دارند. هم چنین یافته ها نشان داد بین هر یک از عوامل فراشناخت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بیشترین میزان ارتباط میان عامل نظارت و برنامه ریزی به میزان 62/0 بود.
کلیدواژه فراشناخت و مهارتهای فراشناختی ,آموزش عالی و دانشجویان ,دروس معارف اسلامی و مهارتهای یادگیری
آدرس دانشگاه کاشان, استادیار گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه کاشان, استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه کاشان, کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه کاشان, کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان, ایران
پست الکترونیکی gholamy83@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved