>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی و تبیین رابطه بین عوامل دینداری با راهبردهای نوین یاددهی ـ یادگیری  
   
نویسنده بختیار نصر آبادی حسنعلی ,نوروزی رضاعلی ,نصرتی هشی کمال ,چراغیان امین ,رضایی زینب
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 19 - صفحه:103 -126
چکیده    هدف این پ‍ژوهش، ارتباط عوامل دینی با روشهای نوین یاددهی ـ یادگیری و میزان اثرگذاری این روشها بر عوامل تدین است. به منظور بررسی ارتباط راهبردهای یاددهی با عوامل دینی از شیوه تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان است که در سال تحصیلی ??-?? مطابق آمار آموزش و پرورش در حد 140250 نفر بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 245 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 86/0 و روایی مورد تایید استادان و کارشناسان انجام، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss16 استفاده شد. بررسی رگرسیون و آماره های استنباطی نشان داد که پیش‌بینی عوامل از طریق راهبردهای یاددهی، امکانپذیر است به این صورت که راهبردهای اجتماعی برای عامل اعتقادی و راهبردهای فردی و پردازشی در الزام درونی و اجرای رفتار دینی بهتر جواب می‌دهد و سه راهبرد فردی، اجتماعی و پردازشی به طور هماهنگ در الزام عملی موثرتر است. البته عوامل خانوادگی و نهادهای اجتماعی به عنوان عوامل زمینه ساز، عمل می کند و می تواند در به کارگیری و اثربخشی راهبردها در اجرای رفتار دینی، کارساز باشد.
کلیدواژه عوامل دینی ,روشهای نوین یاددهی ـ یادگیری ,تجربه درونی ,الزام درونی
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی amin_radi90 @gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved