>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شاخصهای تربیت دینی در برنامه های درسی دوره های فرماندهان و مدیران  
   
نویسنده ندایی هاشم ,بختیاری حسن ,محمدی جعفر
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 19 - صفحه:83 -102
چکیده    این تحقیق، که با هدف تعیین میزان انطباق برنامه های درسی فرماندهان و مدیران با شاخصهای تربیت دینی انجام شده است از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل فراگیران، دانش آموختگان، استادان، مدیران و کارشناسان آموزشی دوره های فرماندهی و مدیریت است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 150 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 51 سوال بودکه روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (951/0) تعیین شد. ابتدا کل اعضای جامعه آماری به دو گروه دانشجویان ـ دانش آموختگان و استادان ـ مدیران ـ کارشناسان تقسیم، و به نسبت، سهم نمونه هر گروه تعیین گردید. برای توصیف داده ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و برای تحلیلهای آماری از آزمونهای فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد: شاخصهای بصیرت و ولایتمداری بیش از سایر شاخصها در برنامه های درسی دوره های فرماندهان و مدیران مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین جهتگیری عمده برنامه های درسی دوره های فرماندهان و مدیران سپاه مبتنی بر افزایش بصیرت و ولایتمداری است.
کلیدواژه شاخصهای تربیت دینی فرماندهان ,برنامه های درسی دینی در سپاه ,تربیت دینی فرماندهان سپاه
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), گروه تعلیم و تربیت, ایران, دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی, ایران
پست الکترونیکی momino70@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved