>
Fa   |   Ar   |   En
   انسان کامل از دیدگاه جامی و ابن عربی  
   
نویسنده محمدیان عباس ,فاضل سهراب ,رسولی گروی فخری
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1391 - دوره : 20 - شماره : 17 - صفحه:71 -89
چکیده    این مقاله در پی آن است که عقاید عرفانی جامی را با تکیه بر آرای ابن عربی در مورد انسان کامل مورد پژوهش قرار دهد. انسان کامل منشا فیض حق به خلق است و از این لحاظ اهمیّتی ویژه در شناخت ویژگیهای او و چگونگی دست یافتن به مقامش احساس می شود. موضوع انسان در عرفان ابن عربی، یکی از پایه های اصلی عقاید او را شکل داده است. جامی نیز که در عرفان، پیرو دیدگاه های ابن عربی است به انسانشناسی و انسان کامل توجّه خاص کرده و در این باره فراوان سخن گفته است. انسان کامل از نگاه جامی و ابن عربی، خلیفه الهی است. او مقصد اصلی آفرینش است و عالم هستی برای او آفریده شده است. اینان، هم چنین، انسان کامل را کسی می دانند که به فنای در حق، متّصف شده و مظهر تمام اسما و صفات او گشته باشد. انسان کامل، واسطه میان حقّ و خلق است؛ فیض وجود از طریق او به همه موجودات می رسد. .این پژوهش سعی می کند ضمن تعریف کمال به دیدگاه مکاتب در مورد انسان کامل بپردازد و سپس این دیدگاه ها را با نظر جامی و ابن عربی و سپس نظر قرآن مقایسه کند تا بتواند دورنمایی هرچند کلّی در مورد جایگاه انسان کامل در هستی عرضه نماید.
کلیدواژه جامی و ابن عربی ,انسان کامل در عرفان اسلامی ,کمال و عالم کبیر در عرفان ,خلیفه الهی در قرآن و عرفان
آدرس دانشگاه حکیم سبزواری, استادیار دانشگاه حکیم سبزواری, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع), ایران, دانشگاه گیلان, دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان, ایران
پست الکترونیکی rasooli_1361@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved