>
Fa   |   Ar   |   En
   فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم  
   
نویسنده محمدزاده زینب ,صالحی کیوان
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1396 - دوره : 25 - شماره : 37 - صفحه:79 -100
چکیده    ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از مهمترین انواع ارزشیابی آموزشی است که کیفیت آن نقش بسیار تاثیرگذاری بر تعالی یا تباهی فرد و جامعه دارد. مفهوم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز مانند بسیاری از مفاهیم پرکاربرد در حوزه‌های مختلف علوم، در گذر زمان متحول شده است. ارزشیابی کیفی توصیفی در سالهای اخیر و با تحولات نظام آموزشی کشور به بحث روز ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کشور مبدّل شده است. بررسی ترجمان آیات قرآن کریم به روش کیفی و با تکیه بر روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده‌ها» به استنباطی علمی کیفی و نوین از «فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم» منتهی شد. این فرایند در قالب 18 اصل و شش گام عملی قابل ارائه است.
کلیدواژه فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، قرآن کریم، نظام آموزشی، نظریه برخاسته از داده‌ها
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران
پست الکترونیکی keyvansalehi@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved