>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:22


  tick  اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی - صفحه:59-68

  tick  ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار - صفحه:141-148

  tick  ارتباط بین خودپنداره بدنی، شاخص توده بدنی و توانایی های ادراکی حرکتی در دانش‌آموزان دختر و پسر 11ساله - صفحه:133-140

  tick  ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب - صفحه:159-168

  tick  ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست ها (مطالعه موردی: استان سمنان) - صفحه:95-104

  tick  ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران - صفحه:29-38

  tick  بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس) - صفحه:177-190

  tick  بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مولفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی - صفحه:49-58

  tick  بررسی چالش های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش) - صفحه:211-218

  tick  تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت - صفحه:69-78

  tick  تاثیر عناصرمعماری (رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی - صفحه:79-84

  tick  تاثیر یادگیری آشکار و پنهان بر قابلیت شناسایی خطا : آزمون فرضیه بازنمایی مبتنی بر نمونه - صفحه:105-112

  tick  تاثیرفرهنگ‌سازمانی بر میزان تعهد سازمانی مدیران ورزشی - صفحه:191-200

  tick  تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه های تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان - صفحه:113-132

  tick  توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های پارالمپیک در مقایسه با رقبای آسیایی - صفحه:149-158

  tick  شناسایی عوامل موثر بر استفاده از روش‌های فعال تدریس توسط دبیـران تربیت بدنی استان ایلام - صفحه:169-176

  tick  کاربرد Gis در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش Ahp فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار) - صفحه:15-28

  tick  مقایسه مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی - صفحه:39-48

  tick  مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا - صفحه:85-94

  tick  پیش بینی رضایت شغلی کارمندان بر اساس رفتار اخلاقی مدیران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه - صفحه:201-210
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved