>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1396 - دوره:13 - شماره:26


  tick  اثر تمرکز توجه بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال - صفحه:211-222

  tick  اثر سبک های شناختی بر یادگیری حرکتی ضمنی - صفحه:69-78

  tick  اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده ی نیازمند سرعت و دقت - صفحه:119-128

  tick  ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد - صفحه:223-236

  tick  ارتباط سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه:105-118

  tick  ارتباط مشارکت والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون - صفحه:93-104

  tick  بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید مورد ( مطالعه: ورزش جدید پینتبال) - صفحه:15-26

  tick  برنامه راهبردی آکادمی های فدراسیون بسکتبال ایران - صفحه:171-194

  tick  تاثیر اطلاعات بینایی و حس عمقی بر دقت زمان بندی پیشبین انطباقی در ورزشکاران مبتدی هندبال - صفحه:141-156

  tick  تاثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متغیر - صفحه:79-92

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:195-210

  tick  تحلیل عوامل موثر بر جذب حمایت مالی شرکت های صنعتی بزرگ در ورزش جنوب غرب ایران - صفحه:39-52

  tick  تعیین روایی و پایایی مقیاس نیمرخ عملکردی بازیکنان پستهای مختلف فوتبال - صفحه:53-68

  tick  رابطه عزت نفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی کشتی گیران بزرگسال شرکت کننده در جام بین المللی تختی - صفحه:237-246

  tick  عوامل اقتصادی موثر بر عملکرد تیم های شرکتکننده در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل - صفحه:27-38

  tick  عوامل بازدارندهی مشارکت سالمندان در ورزش و تفریح فعال - صفحه:129-140

  tick  پیش بینی و مدل سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل Arima طی سال های 1391 - 1371 - صفحه:157-170
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved