>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار  
   
نویسنده خلیلی پالندی فرشته ,شیرخدایی میثم ,فرزان فرزام ,فتحی رزیتا
منبع پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1396 - دوره : 13 - شماره : 25 - صفحه:15 -31
  
کلیدواژه موسسه خیریه، ورزشکار بودن، هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی.
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده علوم اقتصادی و اداری, گروه آموزشی مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved