>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1396 - دوره:13 - شماره:25


  tick  اثر بازخورد هنجاری مثبت بر یادگیری تکلیف مداوم پیگردی - صفحه:237-248

  tick  اثر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل سالمندان - صفحه:139-150

  tick  بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینتبال) - صفحه:15-26

  tick  بررسی الگوی فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی در ایران - صفحه:99-111

  tick  بررسی فرضیه یادگیری وابسته به زمینه در اجرای سرویس بدمینتون با سطوح متفاوت مهارت - صفحه:265-279

  tick  تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر یادگیری مهارت پرتاب دارت - صفحه:129-138

  tick  تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

  tick  تعیین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی توسط مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان - صفحه:249-264

  tick  رابطه بین سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی در بین زنان شهر یزد - صفحه:83-99

  tick  شناسائی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران - صفحه:15-26

  tick  طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمان بندی پیش بین انطباقی - صفحه:222-236

  tick  عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال - صفحه:71-82

  tick  مقایسه ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری - صفحه:199-210

  tick  مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران - صفحه:15-26

  tick  مقایسه کمال گرایی و پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار دختر و پسر - صفحه:211-222

  tick  مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار - صفحه:15-31

  tick  مقایسه ی بهره ی حافظه ی افراد صبحی و عصری در دو نوبت تمرینی صبح و عصر - صفحه:151-166

  tick  پیش بینی تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان توسط مولفه های وفاداری در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام زنجان - صفحه:43-54
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved