>
Fa   |   Ar   |   En
   مسکن و محیط روستا   
سال:1393 - دوره:33 - شماره:145


  tick  الحاق شهری سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زنجان؛ مورد: روستاهای سایان و گاوازنگ - صفحه:3-16

  tick  آمارزدگی؛نقدی بر افسون زدگی کمیت باورانه در پژوهش - صفحه:17-28

  tick  نظریه بوم شناسانه به معماری زیستگاه ها - صفحه:29-44

  tick  باززنده سازی خاطرات جمعی در بازسازی پس از بلایای طبیعی و ... با تکیه بر هویت مکان - صفحه:45-62

  tick  نقش توسعه ظرفیتی در مدیریت کاهش خطر زلزله در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ابهر، دهستان سنبل آباد) - صفحه:63-74

  tick  ارزیابی عملکرد دولت در زمینه مسکن روستایی براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (Bsc) (مطالعه موردی: روستاهای استان اصفهان) - صفحه:75-94

  tick  ارزیابی اثرات تبدیل روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی با استفاده از روش نظریه بنیانی (مورد: بخش دیلمان- شهرستان سیاهکل) - صفحه:95-110

  tick  کاربرد فناوری بیوگاز در روستاهای ایران؛ برآورد صرفه جویی انرژی حاصل از کاربرد فناوری بیوگاز در روستای گالش کلام (گیلان) - صفحه:111-123
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved