>
Fa   |   Ar   |   En
   مسکن و محیط روستا   
سال:1397 - دوره: - شماره:161


  tick  نقش تعلق مکانی بر تاب‌آوری اجتماعی ناشی از جابجایی سکونتگاه (مطالعه موردی: روستای داهوییه، زلزله 1383 زرند) - صفحه:3-16

  tick  بازخوانی بازسازی شهر لار پس از زلزله سال 1339 - صفحه:17-32

  tick  رویکردی تحلیلی بر منظر روستای نایبند استان خراسان جنوبی پس از بازسازی - صفحه:33-44

  tick  قلمرو در مسکن حاشیه کویری ایران (مطالعه موردی: محدوده قلمروها در مسکن سه دوره شهر عقدا) - صفحه:45-60

  tick  تحلیل شبکه مشارکت روستاییان در طرح‌های بهسازی بافت باارزش تاریخی (مطالعه موردی: روستای شاهکوه سفلی، شهرستان گرگان) - صفحه:61-76

  tick  ارزیابی نقش و کارآیی رفاق (ایوان) از دیدگاه استفاده کنندگان: فضای نیمه باز در خانه‌های روستایی مازندران - صفحه:77-92

  tick  گونه شناسی و تحلیل معماری دستکند در نایین - صفحه:93-106

  tick  بازشناسی مفهوم قلمرو در سه حوزه کالبدی، رفتاری و معناشناختی در معماری کوچ (مطالعه موردی: عشایر بویراحمد) - صفحه:107-124

  tick  بهینه‌سازی ملات‌های سنتی پایه آهکی برای جایگزینی سیمان در راستای حفاظت سازگار از معماری صخره‌کند روستای تاریخی کندوان - صفحه:125-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved