>
Fa   |   Ar   |   En
   مسکن و محیط روستا   
سال:1396 - دوره:36 - شماره:160


  tick  ادراک ساکنان از همپیوندی بافت قدیم و رشد جدید سکونتگاه انسانی(نمونه موردی: روستای تاریخی قهی) - صفحه:3-18

  tick  ارزیابی اثرات زیست محیطی ساختمان با استفاده از سامانه جای پای بوم شناختی - صفحه:19-34

  tick  تحلیل شاخص‌های اقتصادی موثر در تحولات کارکرد مسکن روستایی(مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان) - صفحه:35-44

  tick  عوامل موثر در مکان گزینی و شکل ‌گیری روستاهای تاریخی-مذهبی (مطالعه موردی: روستاهای کزج و کلور خلخال، استان اردبیل) - صفحه:45-58

  tick  تحلیل و سنجش آثار اسکان مجدد بر زیست‌پذیری جوامع روستایی (مطالعه موردی روستاهای سیل‌زده شرق استان گلستان) - صفحه:59-70

  tick  ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین روستای سرند از مساکن احداثی بعد از زلزله - صفحه:71-86

  tick  گونه‌شناسی مسکن روستایی شهرستان سواد کوه از نظر معماری و سازه - صفحه:87-102

  tick  تاثیر دیوار حیاط بر امنیت خانه‌های روستایی (نمونه موردی: روستای ایمر محمد، استان گلستان) - صفحه:103-118

  tick  ارزیابی تاثیر فضای کالبدی روستاها بر سرمایه اجتماعی، اقدامات کارآفرینانه و خرده فرهنگ‌های راجرز با رویکردی مقایسه‌ای - صفحه:119-132

  tick  بررسی نقش تزیینات در ارتقای کیفیت‌ فضایی خانه‌های سنتی یزدبراساس مطالعه موردی خانه شفیع‌پور یزد - صفحه:133-149
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved