>
Fa   |   Ar   |   En
   اکوبیولوژی تالاب   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:31


  tick  پارامترهای رشد و مرگ‌و‌میر ماهی کپور (Cyprinus Carpio Linnaeus, 1758) در تالاب شادگان - صفحه:5-16

  tick  بررسی همبستگی بین تجمع آلومینیوم، روی و سرب در رسوبات با ماکروبنتوزهای ساکن خورموسی - صفحه:17-28

  tick  مقایسه غلظت‌های مختلف باکتری Lactobacillus Casei بر برخی پاسخ‌های ایمنی غیراختصاصی و شاخص‌های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره - صفحه:29-46

  tick  آلودگی فلزات (Ni، Zn و Pb) در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس - صفحه:47-56

  tick  بررسی برخی فلزات سمی و ضروری در عضله، کبد و آبشش ماهی سوف حاجی طرخان (Perca Fluviatilis) در تالاب انزلی - صفحه:57-68

  tick  بررسی زی‌توده گیاهان‌آبزی و ارتباط آنها با عوامل محیطی در منطقه غرب تالاب‌انزلی - صفحه:69-78

  tick  تغییرات جمعیت و تنوع گونهای پرندگان در بومسازگان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز به عنوان شاخصهای زیستی - صفحه:79-92

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز شهرستان شوشتر جهت کاربری آبزی پروری با استفاده از روش اصلاح شده دکتر مخدوم و Ahp - صفحه:93-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved