>
Fa   |   Ar   |   En
   اکوبیولوژی تالاب   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:30


  tick  بررسی ساختار عروق تنفسی آبشش فیتوفاگ (Hypophthalmicthys Molitrix) با استفاده از قالب گیری عروق و میکروسکوپ الکترونی نگاره (Sem) - صفحه:5-20

  tick  حذف سرب فاضلاب صنعتی با استفاده از تالاب مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی - صفحه:21-30

  tick  مقایسه ویژگی ‌های ریختی و مولکولی جمعیت های رودخانه ای و دریاچه ای ماهی Barilius Mesopotamicus در حوضه آبریز دجله - صفحه:31-44

  tick  واکاوی ساختار تعادلی آینده فراسنج دما در حوضه آبخیز دریاچه‌ های طشک، بختگان و مهارلو با استفاده از مدل Eh5om - صفحه:45-62

  tick  بررسی تروفی تالاب امیرکلایه در استان گیلان با استفاده از شاخص Tsi - صفحه:63-72

  tick  تجمع زیستی سرب و روی در بافت‌های کلیه، کبد و عضله اردک سرسبز (Anas Platyrhynchos) در تالاب فریدون کنار - صفحه:73-82

  tick  سمیت حاد سوسپانسیون آبی نانوذرات نقره شیمیایی و بیوژنیک تولید شده توسط جلبک دریایی Sargassum Boveanum بر مدل زیستی Artemia Fransiscana (نائوپلیوس و بالغ) - صفحه:83-94

  tick  بررسی رشد ریزجلبک Chlorella Sp در محیط کشت Conway و Tmrl در آب ‌های مختلف - صفحه:95-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved