>
Fa   |   Ar   |   En
   اکوبیولوژی تالاب   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:3


  tick  بررسی بازده حذف نیترات فاضلاب کشاورزی کشت و صنعت کارون در تالاب مصنوعی جریان سطحی با کشت گیاه وتیور (Vetiveria Zizaniodes) - صفحه:5-15

  tick  بررسی فراوانی و شناسایی پاروپایان در سه منطقه تالاب انزلی، مصب و دریای خزر و تعیین ارتباط آن‌ها با برخی فاکتورهای محیطی - صفحه:15-26

  tick  ارزیابی وضعیت کیفی آب دریاچه های سدهای بزرگ با استفاده از شاخص Wqi و Tsi ( مطالعه موردی دریاچه سد دز) - صفحه:27-36

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز رکعت شهرستان ایذه جهت کاربری جنگلداری با استفاده از روش اصلاح‌شده دکتر مخدوم و روش Ahp - صفحه:37-48

  tick  بررسی تجمع جیوه در برخی بافت های اردک‌ماهی (Esox Lucius) تالاب انزلی و ارتباط آن با طول بدن و جنسیت - صفحه:49-56

  tick  مطالعه تغییر اقلیم در تالاب بین‌المللی انزلی به روش من کندال - صفحه:59-72

  tick  مطالعه اثرات عصاره های آبی و الکلی گیاه مرزنجوش (Origanum Vulgare L.) بر درصد بقا و برخی از شاخص‌های خونی ماهی کپور معمولی آلوده با آیروموناس هیدرو فیلا (Aeromunas Hydrophila) - صفحه:73-81

  tick  بررسی ضرورت های طراحی ابنیه با رویکرد معماری اکولوژیک در اکوسیستم تالاب بین المللی میانکاله - صفحه:81-91
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved