>
Fa   |   Ar   |   En
   اکوبیولوژی تالاب   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارزیابی زیستگاه تالابی شیرین‏سو و تطبیق پیراسنجه های زیستی آن با معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از پرندگان در راستای امکان‏سنجی معرفی به عنوان یک منطقه مهم پرندگان (Ibas) - صفحه:5-13

  tick  تعیین شاخص مطلوبیت زیستگاه (Hsi) رودخانه ای اردک سرسبز (Anas Platyrhynchos) در رودخانه زاینده رود - صفحه:13-22

  tick  بررسی تاثیر بیهوشی با Ms222، اسانس گل میخک و فنوکسی اتانول بر برخی شاخص های ایمنی ماهی کپور معمولیCyprinus Carpio - صفحه:23-32

  tick  مطالعه اثرات شوینده آنیونی (شامپو) بر پارامترهای خونی بچه تاس‏ماهی شیپ - صفحه:33-44

  tick  تغییرات غلظت فلزات سنگین در اندام های گیاه حرا (Avicennia Marina) و رسوبات رویشگاه بردستان بندر دیر - صفحه:45-55

  tick  بررسی کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از شاخص Bmwp - صفحه:55-67

  tick  بررسی قابلیت داده های ماهواره ای در زون بندی مناطق تالابی - صفحه:67-78

  tick  تعیین میزان فلزات در بافت های اردک سرسبز (Anas Platyrhynchos) و ارزیابی خطر غذایی ناشی از مصرف آن در سواحل جنوب شرقی دریای خزر - صفحه:79-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved