>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:40


  tick  طراحی فرامدلی برای توسعه‌ استراتژیک منابع انسانی براساس الگوی سیپ با مرور هدف‌مند مطالعه‌های پیشین - صفحه:3-36

  tick  مدل توسعه اخلاق حرفه‌ای از طریق شناسایی عوامل موثر بر آن - صفحه:37-64

  tick  طراحی الگوی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد ؛ مطالعه ای در شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان - صفحه:65-96

  tick  اقدامات مدیریت منابع انسانی و تمایل به ترک خدمت سازمان: بررسی نقش میانجیِ نقض قرارداد روان‌شناختی - صفحه:97-120

  tick  طراحی الگویی از پیشایندها و پیامدهای زایندگی در کار برای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران - صفحه:121-146

  tick  شناسایی و ارزیابی موانع مدیریت جانشین پروری در شرکت پتروشیمی شیراز با رویکرد ترکیبی - صفحه:147-166

  tick  مدل مفهومی مدیریت دانش از دیدگاه منابع انسانی در موسسات آموزشی- تحقیقاتی - صفحه:167-186

  tick  رابطه ساختار سازمانی با مدیریت منابع انسانی و عملکرد؛ مطالعه ای در شرکت گاز استان فارس - صفحه:187-206

  tick  بررسی رابطه میان سبک‌های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان - صفحه:207-228
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved