>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی مدیریت دانشِ صنعت نفت با لحاظ دو بُعد انسانی وفناوری، بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد  
   
نویسنده عمیدی معصومه ,هاشم زاده غلامرضا ,علیزاده علی اکبر
منبع مديريت منابع انساني در صنعت نفت - 1398 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:97 -126
چکیده    مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین چالش های راهبردی سازمان ها جهت کسب موفقیت و مزیت رقابتی محسوب می شود. صنعت نفت ایران متولی تولید، حفظ و بهره گیری حجم عظیم دانش بوده و برای مدیریت موثر آن، استفاده از یک الگو متناسب با ویژگی های بومی صنعت نفت موردنیاز است. هدف اصلی این پژوهش این بود که برای اولین بار با روش داده بنیاد و با لحاظ هر دو جنبه انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش بومی صنعت نفت ایران ارائه شود. اطلاعات موردنیاز با مصاحبه نیمه ساخت یافته با 22 نفر از خبرگان صنعت نفت و بررسی 60 مقاله جدید گردآوری گردید. با کدگذاری گزینشی و محوری، مولفه های مدل نهایی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر به دست آمد. نتایج پژوهش شامل 160 کد باز، 21 مقوله اولیه و 5 مقوله ثانویه بود که در قالب پارادایمی شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها، مولفه مرکزی و پیامدها پدیدار شد
کلیدواژه مدل مدیریت دانش، روش داده بنیاد، صنعت نفت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت فناوری اطلاعات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت فناوری اطلاعات, ایران, شرکت ملی نفت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved