>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش جوّ مسموم بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  
   
نویسنده حکاک محمد ,سپهوند رضا ,زارع فرجام ,موسوی نجم الدین
منبع مديريت منابع انساني در صنعت نفت - 1398 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:149 -174
چکیده    هدف این پژوهش، تحلیل بررسی نقش جوّ مسموم سازمانی بر اینرسی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی سکوت سازمانی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش را تعداد 220 نفر از کارکنان رسمی ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در شیراز تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 134 نفر انتخاب شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد. برای تحلیل آن ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری smart pls استفاده شد. مدل مفهومی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که جوّ مسموم سازمانی رابطه مثبت و معناداری با سکوت سازمانی و اینرسی سازمانی دارد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سکوت سازمانی و اینرسی سازمانی دارد.
کلیدواژه جوّ مسموم سازمانی، اینرسی سازمانی، سکوت سازمانی
آدرس دانشگاه لرستان, دانشکده علوم اداری و اقتصادی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده علوم اداری و اقتصادی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده علوم اقتصادی, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده علوم اداری و اقتصادی, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved