>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مولفه‌های مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشی ؛مطالعه ای در پژوهشگاه صنعت نفت  
   
نویسنده رجب پور ابراهیم ,چرختاب مقدم جهانشاه ,حمزه ملایی امیر
منبع مديريت منابع انساني در صنعت نفت - 1398 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:175 -196
چکیده    یکی از راهکارهایی که امروزه برای استفاده از مهمترین دارایی های سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی ارائه شده است، مدیریت استعدادهاست. از این رو، بررسی تاثیر مولفه های مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشی در پژوهش حاضر هدف قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است و از منظر روش شناختی در دسته پژوهش های کمی و اثبات گرایی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت با حدود 700 نفر تشکیل داد. حجم نمونه 202 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مدیریت استعداد محقق ساخته، رضایت شغلی »مینه سوتا « و تعهد سازمانی »آلن و مایر « در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های مدیریت استعداد بر رضایت شغلی (به جز مولفه جذب استعدادها) و تعهد سازمانی کارکنان (به جز مولفه ارزیابی استعدادها) تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه مدیریت استعداد، کارکنان دانشی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، پژوهشگاه صنعت نفت
آدرس دانشگاه خلیج فارس, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه خلیج فارس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved