>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر انگیزش و حفظ دانشگرها درشرکت گاز استان قزوین  
   
نویسنده آغاز عسل ,کوشکی امیررضا
منبع مديريت منابع انساني در صنعت نفت - 1395 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:59 -78
چکیده    هدف این پژوهش آن است که ضمن شناسایی عوامل موثر بر انگیزش و حفظ دانشگرهای شرکت گاز استان قزوین، به بررسی و اولویت بندی وضع موجود و مطلوب این عوامل از دیدگاه آنان بپردازد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایش است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشگرهایی تشکیل می دهند که در شرکت گاز استان قزوین مشغول به کارند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از نظر دانشگرهای شرکت گاز استان قزوین، روابط میان فردی، شرایط کلی کار، توسعه فردی، توانمندسازی، ماهیت کار و جبران خدمات به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر انگیزش و حفظ دانشگرهای این سازمان هستند. همچنین بر اساس نتایج می توان گفت که در شرکت گاز استان قزوین اختلاف معناداری میان میانگین وضع موجود عوامل موثر بر انگیزش و حفظ دانشگرها و میانگین آنها در وضع مطلوب وجود دارد. در نهایت راهکارهایی برای بهره گیری مناسب تر از روش های افزایش انگیزه و نگهداشت دانشگرها ارائه شده است.
کلیدواژه دانشگرها، انگیزش، حفظ، شرکت گاز استان قزوین
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مدیریت، علم و فناوری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved