>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و سنجش زیرساخت‌های مدیریت دانش پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران  
   
نویسنده صالحی طالشی محمدجواد ,حسینعلی پور مجتبی ,اربابی هانی
منبع مديريت منابع انساني در صنعت نفت - 1396 - دوره : 8 - شماره : 32 - صفحه:177 -204
چکیده    هدف این پژوهش، شناسایی و سنجش میزان وجود زیرساخت های مدیریت دانش پروژه ها در تعدادی از سازمان های پروژه محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه ی آن ها است. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد پژوهش کمّی و استراتژی پیمایشی به رصد زیرساخت های مدیریت دانش پروژه ها پرداخته است. پرسشنامه های سنجش زیرساخت های مدیریت دانش در 41 سازمان بالادستی صنعت نفت و گاز تکمیل گشت. براساس نتایج، از میان زیرساخت های مدیریت دانش، مولفه های »فرهنگ سازمانی « و »نیروی انسانی « بیشترین و مولفه ی »ساختار « کمترین سطح را داشته اند. سازمان های مشاور، پیمانکار عمومی، مدیریت طرح، پیمانکار طرح و ساخت و کارفرما در رتبه های یک تا پنج از حیث مناسب بودن ساختارهای مدیریت دانش قرار داشتند. از منظر دولتی و خصوصی بودن، سازمان های خصوصی در رتبه ی نخست و پس از آن سازمان های نیمه خصوصی و دولتی در جایگاه های بعدی از لحاظ زیرساخت های مدیریت دانش قرار داشتند؛ در عین حال، هیچ یک از این دو رتبه بندی از نظر آماری تفاوت معناداری را بین بخش های مورد بررسی نشان نداد.
کلیدواژه مدیریت دانش پروژه، سازمان پروژه‌محور، صنایع بالادستی نفت و گاز
آدرس موسسه آموزش عالی مهر البرز تهران, ایران. قرارگاه سازندگی کربلا, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده معماری, گروه مدیریت پروژه و ساخت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده هنر, گروه مدیریت پروژه و ساخت, ایران
پست الکترونیکی arbabi@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved