>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر حفظ کارکنان دانشی با هدف توسعه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی  
   
نویسنده قربانی زاده وجه اله ,خیراندیش مهدی ,عدنان راد اعظم
منبع مديريت منابع انساني در صنعت نفت - 1396 - دوره : 8 - شماره : 32 - صفحه:149 -176
چکیده    در عصر حاضر کارکنان دانشی از جمله مهمترین دارایی های یک سازمان محسوب میشوند و مدیران باید بیشترین تلاش خود را برای حفظ این کارکنان به کار گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی مسئله حفظ کارکنان دانشی با استفاده از رویکرد توسعه کیفیت زندگی کاری می پردازد. در تدوین مدل مفهومی پژوهش از نتایج برخی از مطالعات پیشین جهت انتخاب متغیر ها، بهره برداری شده است. پرسش اساسی این است که آیا بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشی در ماندگاری آنان در سازمان تاثیری دارد. به منظور پاسخگویی به این پرسش، پرسشنامه ای میان یک نمونه تصادفی 66 نفری از کارکنان دانشی موسسه مطالعات بین المللی انرژی شهر تهران توزیع و داده های جمع آوری شده، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان توسعه عوامل شغلی کیفیت زندگی کاری و ماندگاری کارکنان دانشی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
کلیدواژه دانش، کارکنان دانشی، کیفیت زندگی کاری، ماندگاری کارکنان دانشی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved