>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مدت زمان جوانه‌زنی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از دو واریته جو استان گلستان  
   
نویسنده عـرب عـامریان فـاطمه ,الهــامی‌راد امیـرحسین ,قـدس ولی علی رضـا ,آرمیـن محمــد
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:31 -37
چکیده    مالت‌سازی یک روش پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن، جوانه‌زنی و خشک‌کردن مالت جوانه‌زده در شرایط کنترل شده دما و رطوبت می‌باشد. در این تحقیق اثر مدت زمان جوانه‌زنی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت تهیه شده از واریته‌های جو (صحرا و یوسف) که شامل راندمان مالت‌سازی، دانسیته توده‌ای، وزن هزار دانه، فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره آب سرد با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل 3×2 با دو سطح واریته جو و سه سطح مدت زمان جوانه‌زنی (2، 4 و 6 روز)، در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که راندمان مالت‌سازی در واریته یوسف، 85/2 درصد بیشتر از واریته صحرا بود و با افزایش مدت زمان جوانه‌زنی از 2 تا 6 روز راندمان مالت‌سازی به طور معنی‌داری در حدود 88/5 درصد کاهش یافت. با افزایش مدت زمان جوانه‌زنی دانسیته توده‌ای و وزن هزار دانه کاهش و فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره آب سرد افزایش یافت. بیشینه فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز در واریته یوسف و 4 روز جوانه‌زنی مشاهده شد و بیشترین میزان راندمان عصاره آب سرد با میانگین 39/16 درصد مربوط به واریته صحرا با 6 روز جوانه‌زنی بود.
کلیدواژه خصوصیـات فیـزیکوشیمیـایی ,مــالت ,زمــان جـوانه زنـی ,آنـزیم بتـاگلـوکـاناز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, دانشگاه آزاد اسلامی واحــد سبــزوار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, دانشگاه آزاد اسلامی واحــد سبـــزوار, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان, مرکز تحقیقات کشاورزی و منـابع طبیعی گلستـان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, دانشگاه آزاد اسلامی واحـد سبـزوار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved