>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر زمان هیدرولیز ضایعات پس از پخت ماهی تن هوور (Skipjack tuna) با آنزیم آلکالاز بر راندمان بازیافت و اندازه مولکولی پروتیین‌های هیدرولیز شده  
   
نویسنده شـرافت نفیسـه ,معتمـدزادگان علی ,صفـری رضـا
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:47 -54
چکیده    هیدرولیز آنزیمی ضایعات کارخانجات فراوری ماهی روش مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده در آن‌ها می‌باشد. در این پژوهش برای هیدرولیز آنزیمی ضایعات پس از پخت ماهی تن هوور (Skipjack tuna) از آنزیم آلکالاز با فعالیت آنزیمی Au/Kg 35 در دمای c?55، 5/8=pH، و زمان‌های 10، 20 و 30 دقیقه هر یک در سه مرحله متوالی در غالب طرح آماری کاملاً تصادفی در سه تکرار استفاده گردید. بعد از هیدرولیز، غیر فعال سازی آنزیم در دمای c?90 انجام شد، سپس پروتیین‌های محلول به کمک سانتریفوژ با دورg×3000 در مایع رویی جدا شده و به کمک فریزدرایر (خشک کن انجمادی) خشک شدند. درجه هیدرولیز، راندمان استحصال پروتیین، طول زنجیره پپتیدی و وزن مولکولی پروتیین هیدرولیز شده ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند که در مرحله اول هیدرولیز، در زمان 30دقیقه بیشترین درجه هیدرولیز(12/8%) و بالاترین درصد بازیافت پروتیین (71/27%) بدست آمد(05/0p < ). طول زنجیره پپتیدی در زمان 10 دقیقه سوم از بیشترین میزان، معادل 23/48% برخوردار بود. کوتاه‌ترین طول زنجیره پپتیدی در زمان‌های طولانی هیدرولیز مشاهده گردید. وزن مولکولی پروتیین‌های هیدرولیز شده بر اساس الگوی الکتروفورز با ژل جداکننده 15% تا 5/12 کیلو دالتون برآورد شد.
کلیدواژه هیـدرولیز آنزیمی ,ضایعـات مـاهی تن ,آلکـالاز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا, دانشگاه آزاد اسلامی واحـد ورامین, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سـاری, ایران, پژوهشکده اکولوژی دریای خزر, پژوهشکده اکولوژی دریای خــزر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved