>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی زمان برداشت و مدت نگهداری در سردخانه جهت بهبود خصوصیات کیفی انگور  
   
نویسنده قـدس‌ولی علی‌رضا ,مختــاریان محسن ,بخش آبـادی حمیـد
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:65 -75
چکیده    در این تحقیق بهینه‌سازی خصوصیات کیفی انگور در طی نگهداری در سردخانه به کمک روش پاسخ سطح مورد بررسی قرار گرفت. اثرات دو عامل زمان برداشت در محدوده‌ی 5 تا 35 روز و زمان نگهداری در سردخانه در محدوده 0 تا 180 روز روی پارامترهای شاخص رسیدگی، دکستروز، مواد جامد محلول کل، pH و اسیدیته انگور رقم سرخ فخری شاهرود به کمک طرح مربع مرکزی بررسی گردید. علاوه بر این، بررسی نتایج نشان داد شرایط بهینه برای فرآیند انبارمانی زمانی ایجاد می‌شود که زمان برداشت 18 روز و زمان نگهداری در انبار 123 روز باشد. در شرایط بهینه شاخص رسیدگی، دکستروز، مواد جامد محلول کل، pH و اسیدیته به ترتیب 8/52، 06/277، 9/16، 12/4 و 32/0 محاسبه گردید. همچنین لازم به ذکر است که، زمان برداشت به مدت 5 روز و نگهداری در انبار به مدت 160 روز به عنوان بدترین شرایط نگهداری انگور عنوان گردید.
کلیدواژه نگهــداری ,بهینــه سـازی ,خصوصیـات کیفی ,انگـــور
آدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان, مـرکز تحقیقات کشاورزی و منـابع طبیعی گلستان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, دانشگاه آزاد اسلامی واحـد سبـزوار, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگـان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved