>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و مقایسه‌ی ویژگی‌های شیمیایی روغن زیتون در ارقام زرد، روغنی، شنگه،کنسروالیا و ماری  
   
نویسنده فرهنگ دوست زهـره ,اسـداللهی سیمیـن ,زینـانلو علی اصغر
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:23 -29
چکیده    در این پژوهش خصوصیات شیمیایی روغن 5 رقم مختلف میوه‌ی زیتون منطقه طارم(شنگه، ماری، کنسروالیا، زرد، روغنی) مورد بررسی قرارگرفت و بهترین نوع زیتون از نظر کمیت وکیفیت روغن استحصال شده تعیین گردید. روغن به روش پرس و سانتریفیوژ استخراج گردید. آزمایشات شامل پروفیل اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی ، مقادیراندیس یدی ، توکوفرول‌ها و پلی فنل‌ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام شد. نتایج حاصل نشان داد اسید اولییک در اسیدهای چرب، آلفا توکوفرول در توکوفرول‌ها و اسید سیرینجیک در پلی فنل‌هادرصد غالب را به خود اختصاص می دهند. در ارتباط با اکثر ویژگی‌های شیمیایی(اسیدهای چرب ، اندیس یدی، توکوفرول‌ها و پلی فنل ها )ارقام زیتون مورد بررسی نیز تفاوت معنی دار در سطح 05/0مشاهده شد.
کلیدواژه روغن زیتـون ,اندیس یـدی ,پـروفیل اسیـد چرب ,تـرکیبات فنلی ,تـوکـوفرول ها
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا, دانشگاه آزاد اسلامی واحـد ورامین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا, دانشگاه آزاد اسلامی واحـد ورامین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا, دانشگاه آزاد اسلامی واحـد ورامین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved