>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)  
   
نویسنده غـلامی پـرشکوهی محمــد ,گـوشکی بهنام ,ماشـا اله کرمانی عـلی ,رشیــدی مجیــد
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:91 -100
چکیده    اطلاع از خواص فیزیکی میوه‌ها در طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مرتبط با تولید و فرآوری آن ها، لازم و ضروری است. در این تحقیق، تعدادی از خواص هندسی(طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی و مساحت سطح رویه)، خواص ثقلی(جرم، دانسیته‌ی واقعی، دانسیته‌ی توده و تخلخل) و خواص اصطکاکی و آیرودینامیکی(ضریب اصطکاک ایستایی و سرعت حد) پسته‌ی رقم احمد آقایی و مغز آن در پنج سطح رطوبتی 6/4، 35/12، 1/20، 85/27 و 6/35 درصد بر پایه‌ی تر اندازه گیری و محاسبه شد. اثر رطوبت بر طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی و قطر متوسط حسابی، مساحت سطح رویه‌ی پسته به صورت غیرخطی و برای مغز خطی بود. با افزایش رطوبت، خواص ثقلی شامل جرم، دانسیته‌ی واقعی و دانسیته‌ی توده به صورت خطی افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که تخلخل به صورت خطی با افزایش رطوبت در پسته و مغز کاهش پیدا کرد. بیش‌ترین ضریب اصطکاک استاتیکی برای پسته و مغز برای چوب و کم ترین آن برای آهن گالوانیزه به دست آمد. سرعت حد پسته و مغز آن با افزایش سطح رطوبت به طور خطی افزایش پیدا کرد و در محدوده 6/11- 59/10متر بر ثانیه برای پسته و 8/10 – 16/9 متر بر ثانیه برای مغز قرار گرفت.
کلیدواژه پستــــه ,خـــواص ثقــلی ,خــواص فیزیکی ,خــواص هنـدسی ,ضریب اصطکاک استــاتیکی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین‌های کشاورزی، تاکستان، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین‌های کشاورزی، تاکستان، ایران, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، قزوین،ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین‌های کشاورزی، تاکستان، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved