>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اثر فرآیند مالت‌سازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دو واریته‌ی جو استان گلستان  
   
نویسنده عرب عــامریان فــاطمه ,الهــامی‌راد امیرحسین ,قــدس ولی علی رضا ,آرمیـــن محمــد
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:83 -89
چکیده    در این تحقیق، تاثیر فرآیند مالت‌سازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی که شامل وزن هزار دانه، دانسیته‌ی توده‌ای، دانسیته‌ی ذره‌ای، میزان پروتیین، میزان فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره‌ی آب سرد دو واریته‌ی جو (صحرا و یوسف) استان گلستان در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارSAS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد که نوع نمونه بر تمامی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مورد اندازه‌گیری در این آزمایش تاثیر معنی‌دار(01/0P < ) داشت. فرآیند مالت‌سازی باعث کاهش وزن هزار دانه، دانسیته‌ی توده‌ای و دانسیته‌ی ذره‌ای و افزایش میزان پروتیین، فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره‌ی آب سرد گردید. بیشینه‌ی فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز مربوط به مالت حاصل از واریته‌ی یوسف بود که نسبت به جو اولیه‌ی خود از لحاظ فعالیت این آنزیم، 08/139 درصد بیش تر بود. مالت حاصل از واریته‌ی صحرا بیش‌ترین راندمان عصاره‌ی آب سرد (4/16 درصد) را داشت.
کلیدواژه خصوصیات فیزیکو شیمیایی ,مـالت ,فعالیت آنزیم بتاگلوکانـاز ,رانـدمان عصــاره
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان, استاد‌یار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان،گرگان، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ، سبزوار، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved