>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری در علوم و فناوری غذایی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر پیش تیمارهای اتیل اولئات و فراصوت بر برخی ویژگی‌های کیفی بامیه خشک شده به روش مادون قرمز - صفحه:1-19

  tick  مدلسازی پراکنده شدن ذرات فیتواسترول در امولسیون روغن/آب با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره - صفحه:20-29

  tick  ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس و تاثیر آنها بر خواص فیزیکی‌ شیمیایی آب سیب - صفحه:31-40

  tick  بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد - صفحه:41-47

  tick  جداسازی و شناسایی مولکولی انتروکوکوس فاسیوم سویه C2 تولید کننده باکتریوسین با طیف فعالیت ضدباکتریایی وسیع از لبنیات محلی زرند - صفحه:49-58

  tick  بررسی تاثیر پوست انار، صمغ زانتان و آنزیم همی‌سلولاز بر خصوصیات کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج - صفحه:59-73

  tick  بررسی پودر ژل آلوئه ورا بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی - صفحه:75-87

  tick  تاثیر تغییرات Ph و نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار رئولوژیک صمغ ژلان - صفحه:89-99

  tick  تاثیر میزان سبوس و رطوبت ورودی در فرآیند پخت اکستروژن بر برخی ویژگی‏های پودر فوری بر پایه آرد برنج - صفحه:103-111

  tick  بررسی تاثیر زمان و توان ریزموج بر میزان ترکیبات فنلی، پایداری اکسایشی و برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گلرنگ - صفحه:113-121

  tick  بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده دانه هندوانه (Citrullus Lanatus) با ارزیابی فعالیت چلات کنندگی با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:123-133

  tick  امکان باز استفاده از محلول اسمزی در فرآیند آبگیری اسمزی سیب زرد لبنانی و بررسی ویژگی های کیفی محصول - صفحه:133-144

  tick  تاثیر ایزوله پروتئینی آب‌پنیر بر ویژگی‌های فیزیکی، رئولوژیکی و بافت بستنی نیم‌چرب - صفحه:147-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved