>
Fa   |   Ar   |   En
   تاملی معرفت شناختی بر جامعه شناسی آکادمیک در ایران   
   
نویسنده جوادی علیرضا ,توفیق ابراهیم
منبع مسائل اجتماعي ايران - 1391 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:60 -83
چکیده    موضوع مورد نظر این مقاله «معرفت شناسی جامعه شناسی آکادمیک در ایران» است. در واقع، با نگاهی پروبلماتیک به این رشته دانشگاهی، مقاله در پی تاملی در وضعیت آن برای فهم شرایطی است که منجر به تکوین یا عدم تکوین سنت فکری حاکم بر جامعه شناسی آکادمیک شده است. روش شناسی پژوهش کیفی است: ابتدا به‌شیوه استقرا از تکنیک مصاحبه عمیق با استادان منتخب بهره گرفته، سپس با استفاده از روش نظریه مبنایی داده های خود را استخراج و به فراتحلیل نظرات استادان پرداخته است. یافته ها و مفاهیم مشترک در آرای استادان جامعه شناسی بیانگر آن است که ساختار جامعه شناسی آکادمیک در ایران از نظم و منطق خاصی برخوردار است، چنان‌که علی‌رغم فقدان پارادایم، سنت اندیشگی، مکتب، رویکرد و روش های مطرح در جامعه شناسی جهانی، سازوکارهای بازتولید خود را درون این نظم ساختاری کاملاً شناخته و با قدرت اعمال می کند، به طوری که قادر بوده کنشگران (استادان) آگاه این حوزه را با وجود دیدگاه های متفاوت و گاه متضاد، آن‌گونه درون خود جذب و هضم کند که در راستای اهداف و ارزش‌های غایی ساختار هدایت شوند، یعنی پذیرش و توقف در منطق گذار به‌مثابه منطق حاکم بر ذهن کنشگران عرصه جامعه شناسی. «گذار» هم توصیف نامتعین وضعیتی نامطلوب است و هم بیان خوشبینانه رسیدن به آینده‌ای مطلوب و در هر حال روکشی ایدیولوژیک بر لحظه حال که خارج از دیدرس نقد قرار می‌گیرد. تبلور این منطق را می توان در پوزیتیویسم ناقص حاکم بر جامعه شناسی و ترویج فرمالیسم موجود مشاهده کرد.
کلیدواژه Cognition ,Epistemology ,Academic Sociology ,University ,Epistemological Structure ,Sociologists ,معرفت شناسی ,پروبلماتیک وضعیت جامعه شناسی ,ساختار معرفتی ,جامعه شناسان
آدرس کارشناس ارشد , ایران
پست الکترونیکی ebrahim_towfigh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved