>
Fa   |   Ar   |   En
   هویت ایرانی از دیدگاه صاحب‌نظران و مردم  
   
نویسنده سبکتکین ریزی قربانعلی ,سدیدپور سمانه سادات
منبع مسائل اجتماعي ايران - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:101 -123
چکیده    نویسندگان این مقاله تلاش دارند با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی به مطالعه خلقیات یا صفات اخلاقی فرهنگی شایع ایرانیان طی نیم قرن گذشته بپردازند. این پژوهش از سوی نظریه های هویت و تغییرفرهنگی پشتیبانی می شود . جامعۀ آماری متشکل از برخی اسناد و منابع تاریخی منعکس کننده خلقیات ایرانیان و اظهارنظر های مردم در فضای مجازی است. تحلیل داده ها از طریق راهبرد تکرار مداوم صورت گرفته است تا اشباع مفاهیم حاصل شود. پژوهش با این فرض آغاز شد که به نظر می رسد ایرانیان با ویژگی هایی شناخته یا معرفی شده اند که در بیشتر موارد محصول مطالعۀ علمی نبوده است. بنابراین نمی توان از یک هویت فرهنگی پایدار تحت عنوان خلقیات ایرانی نام برد. این مطالعه نشان داد که مردم و صاحب نظران در مورد هویت فرهنگی ایرانی توافق نظر کامل ندارند. اطلاعات بدست آمده براین امر دلالت دارد که در دنیای معاصر یک فرد ایرانی مدرن، بمراتب تقدیرگراتر و منزوی تر از گذشته است، آنها از کاهلی و از قضاوت بدون اندیشه بیزارند، به کثرت گرایی قومی و برجسته کردن تفاوت هویت های فرهنگی اقوام وحفظ مرز های جداکنندۀ گرو های قومی اهمیت می دهند .
کلیدواژه ایرانی‌ها، تغییر فرهنگی، خلقیات ایرانی، فرهنگ سیاسی، هویت فرهنگی.
آدرس دانشگاه خوارزمی تهران, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران ر
پست الکترونیکی sama.sadid@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved