>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوش در امید اجتماعی، نظریه‌ای داده‌بنیاد  
   
نویسنده امیری اسفرجانی زهرا ,هاشمیان فر علی ,قاسمی وحید
منبع مسائل اجتماعي ايران - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:27 -51
چکیده    این مطالعه با اتخاذ رویکرد تفسیری بر آن است تا به واکاوی موضوع امید اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی بپردازد. روش پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از استراتژی نظریه زمینه ای انجام گرفته است. براساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند (نمونه گیری نظری از نوع متوالی) بیست نفر از شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان در این مطالعه شرکت کردند و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته درک و تفسیر آنها از امید اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده با استفاده از روش »نظریه زمینه ای « شامل هفت مقوله اصلی بدین شرح بود: هدف گذاری، آرزومندی، مسئولیت پذیری، میل به پیشرفت، تلاشگری و برنامه ریزی. »مقوله هسته « این مطالعه »میل به تغییر « بود که سایر مقولات خرد را در بر می گیرد.
کلیدواژه امید اجتماعی، تفسیرگرایی، ‌نظریه زمینه‌ای، مدل پارادایمی.
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی v.ghasemi@ltr.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved