>
Fa   |   Ar   |   En
   جهت گیری های زنان نسبت به محیط‌زیست (محل مطالعه: ارومیه)  
   
نویسنده عباس زاده محمد ,کریم زاده سارا
منبع مسائل اجتماعي ايران - 1396 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:121 -150
چکیده    مرور مطالعات اخیر در حوزه موضوعات زیست محیطی نشان می دهد که زنان نسبت به مردان توجه بیشتری به محیط زیست از خود نشان می دهند. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی جهت گیری های ذهنی زنان نسبت به موضوعات زیست محیطی و کنش های مربوط به این حوزه است. تحقیق حاضر در شهر ارومیه انجام شده است. و با اتخاذ رویکردی کیفی و کاربرد تکنیک مصاحبه عمیقِ نیمه ساختاریافته به دنبال فهم این موضوع در نمونه مورد بررسی است. نتایج این تحقیق نشان داد که با وجود اینکه دغدغه های زیست محیطی در زنان شکل گرفته است، اما به دلیل وجود برخی عوامل ساختاری و فرهنگی، این دغدغه ها در عمل و در رفتارهای روزمره نقش موثری ندارد. حاصل این تناقض بین دغدغه ذهنی و رفتار واقعی، شکل گیری پدیده ای با عنوان »تراژدی فرهنگ زیست محیطی « است.
کلیدواژه دغدغه زیست‌محیطی، جهت گیری ذهنی، عوامل ساختاری و فرهنگی، تراژدی فرهنگ زیست‌محیطی، ارومیه.
آدرس دانشگاه تبریز, گروه جامعه شناسی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی sarakarimzadeh62@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved