>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش واسطه‌ای نارسایی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین شدت هیجان منفی و انگیزش ایمنی با نشانه‌های اضطراب فراگیر  
   
نویسنده طاهری‌فر زهرا ,فردوسی سیما ,موتابی فرشته ,مظاهری محمدعلی ,فتی لادن
منبع روانشناسي معاصر - 1394 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:51 -66
چکیده    پژوهش های اخیر، به بررسی نقش نارساتنظیم گری هیجان در رشد و تداوم نشانه های اضطرابی پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای نارسایی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین شدت هیجان منفی و سیستم انگیزش ایمنی با نشانه های اضطراب فراگیر بود. تعداد 621 نفر (392 دختر، 229 پسر) از دانشجویان دانشگاه های تهران در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه نشانه خلقی و اضطرابی نسخه کوتاه (masqsf)؛ مقیاس دشواری تنظیم هیجان (ders)، مقیاس شدت عاطفی (aim)، پرسشنامه حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش (spqrs)، مقیاس کنترل توجه (acs)، پرسشنامه آگاهی بدنی (baq)، پرسشنامه تجربه ها (eq) و پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان (erq) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که شدت هیجان منفی و سیستم انگیزش ایمنی رابطه مثبت معنادار دارند. هم چنین، از بین راهبردهای تنظیم هیجان تنها مولفه کنترل توجه از راهبرد توجه کردن و راهبرد اجازه دادن با برانگیختگی اضطرابی رابطه منفی داشتند. در این پژوهش، نقش واسط ه ای آگاهی بدنی از راهبرد توجه کردن و ارزیابی مجدد در رابطه بین شدت هیجان منفی و سیستم انگیزشی ایمنی با نشانه های اضطرابی تایید نشد، درحالی که سایر راهبردهای تنظیم هیجان، نقش واسطه ای معنادار داشتند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که راهبردهای توجه کردن، اجازه دادن و فاصله گرفتن در تشکیل نشانه های اضطرابی تاثیرگذار هستند. بنابراین، توجه به این راهبردهای تنظیم هیجان می تواند به شناخت بهتر نشانه های اضطرابی و درمان کارآمدتر منجر شود.
کلیدواژه آگاهی بدنی، کنترل توجه، تنظیم هیجان، اضطراب
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved