>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان هیجان محور بر شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی  
   
نویسنده خوشنام سروش ,برجعلی احمد ,کارگری پادر لیلا ,امیری حمید
منبع روانشناسي معاصر - 1393 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:95 -106
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان محور بر شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی انجام گرفت. درمان هیجان-محور به عنوان درمانی نو-انسان گرایانه، با تلفیق و روز آمدکردن درمان های فرد- محور، گشتالت درمانی، و درمان وجودی، و تمرکز بر فرایندهای پردازش هیجانی، از حمایت تجربی قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش اثربخشی درمان مذکور بر روی سه آزمودنی (دو زن و یک مرد) مبتلا به افسردگی اساسی مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی ثبات اثرات درمانی در طول زمان، آزمودنی های حاضر در این پژوهش به مدت دوماه مورد پیگیری قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده پژوهش حاضر مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID) و مقیاس افسردگی بک-II (BDI-II)، به ترتیب برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی و ارزیابی شدت افسردگی در طول درمان، بودند. بیماران در شاخص درصد بهبودی 77% بهبودی کلی نشان دادند. یافته های پژوهش نشان می دهند که درمان هیجان محور از اثربخشی بالایی در کاهش شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی برخوردار است. نتایج پیگیری دوماهه نیز نشان از پایداری بهبود بیماران در این فاصله داشته است.واژه های کلیدی: درمان هیجان محور، افسردگی اساسی، شدت افسردگی
کلیدواژه درمان هیجان محور ,افسردگی اساسی ,شدت افسردگی
آدرس روانشناسی بالینی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, روانشناسی بالینی, ایران, روانشناسی بالینی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved