>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه میان مدل شخصیتی هگزاکو، دینداری و بهزیستی فاعلی در دانشجویان ایرانی و لهستانی  
   
نویسنده آقابابایی ناصر ,بلچنیو آگاتا
منبع روانشناسي معاصر - 1393 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:17 -28
چکیده    جامعیت مدل پنج عاملی شخصیت هماره مورد تردید بوده است. اخیرا پژوهش‌های واژگانی و آماری در زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف نشان داده است که یک مدل شش عاملی می‌تواند به خوبی ساختار شخصیت را تبیین کند. این شش عامل در مدل هگزاکو گرد آمده اند و عبارتند از صداقت- فروتنی، تهییج پذیری، برون گرایی، همسازی، وظیفه شناسی و تجربه پذیری. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مدل شخصیتی هگزاکو، بهزیستی فاعلی و جهت‌گیری دینی بود. پژوهش حاضر هم چنین به این پرسش پرداخته است که رابطه انواع دینداری با شاخص‌های بهزیستی فاعلی (شامل شادی و رضایت از زندگی) تا چه اندازه متاثر از عامل‌های شخصیت است. تعداد 224 دانشجوی داوطلب ایرانی و 222 دانشجوی داوطلب لهستانی پس از ارایه اطلاعات جمعیت شناختی، به پرسشنامه شخصیت هگزاکو-60 (HEXACO-60)، مقیاس تجدید نظر شده جهت‌گیری دینی (ROS-R)، مقیاس شادی فاعلی (SHS) و مقیاس رضایت از زندگی (SLS) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در هر دو بافت ایرانی و لهستانی، عامل‌های صداقت- فروتنی، همسازی و وظیفه شناسی با دینداری درونی رابطه مثبت داشت. صداقت- فروتنی نیرومندترین عامل شخصیتی همبسته با دینداری بود. هم چنین در هر دو بافت، برون گرایی نیرومندترین پیش بینی کننده شادی و رضایت از زندگی بود. نتایج هم چنین نشان داد که رابطه دینداری با بهزیستی فاعلی مثبت، ضعیف و تا اندازه‌ای ناشی از عامل‌های شخصیت بود. . پژوهش حاضر، ضمن معرفی مدل هگزاکو از ساختار شخصیت، کارایی این مدل جدید را در پیش بینی تفاوت‌های فردی در دو عرصه مهم از زندگی انسان یعنی دینداری و بهزیستی برجسته ساخت.واژه‌های کلیدی: شخصیت، هگزاکو، شادی، دین
کلیدواژه شخصیت ,هگزاکو ,شادی ,دین
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه کاتولیک جان پل دوم لوبلین, لهستان
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved