>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌‌ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی   
   
نویسنده حسنی جعفر ,میر‌آقایی علی‌محمد
منبع روانشناسي معاصر - 1391 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:61 -72
چکیده    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده‌پردازی خودکشی بود. به این منظور، 120 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی (60 نفر دختر، 60 نفر پسر) انتخاب شدند و توسط پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و مقیاس ایده‌پردازی خودکشی بک (BSSI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که راهبردهای خود سرزنش-گری، نشخوارگری، فاجعه نمایی و دیگر سرزنش گری با ایده‌پردازی خودکشی رابطه‌ مثبت دارند، در حالی‌که راهبردهای پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، کم اهمیت شماری و ارزیابی مجدد مثبت، به صورت منفی با ایده‌پردازی خودکشی همبسته بودند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین راهبردهای سازگارانه ی تنظیم هیجان، راهبردهای کم اهمیت شماری، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت به صورت منفی ایده پردازی خودکشی را مورد پیش بینی قرار دادند. همچنین، از بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای خود سرزنش گری و فاجعه نمایی به صورت مثبت ایده پردازی خودکشی را پیش بینی کردند. نتایج پژوهش حاضر ارزش پیش بین کنندگی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در ایده پردازی خودکشی را برجسته نمود. بنابراین، به نظر می رسد که راهبردهای شناختی تنظیم هیجان می تواند تلویحات کاربردی مهمی در مداخلات و اقدامات پیشگیرانه خودکشی داشته باشد.
کلیدواژه هیجان ,تنظیم هیجان ,راهبرد شناختی ,خودکشی ,emotion ,emotion regulation ,cognitive strategy ,suicide
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved