>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد کانون ارزیابی و تحلیل شغل در تعیین شایستگی‌های مدیریتی  
   
نویسنده عریضی حمیدرضا ,خشوعی سادات مهدیه ,نوری ابوالقاسم
منبع روانشناسي معاصر - 1391 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:85 -98
چکیده    هدف پژوهش حاضر تعیین شایستگی و ابعاد کانون ارزیابی از طریق تحلیل شغل و فراهم سازی سازگاری در قضاوت ارزیابان و همچنین تعیین رابطه پیچیدگی شغل و ابعاد کانون ارزیابی است. تعداد 200 نفر از مدیران سازمان ها و کارشناسان روانشناسی صنعتی و سازمانی در این پژوهش شرکت داشتند. پرسشنامه تحلیل سمت مدیریتی و حرفه‌ای (PMPQ) بر روی مدیران اجرا و زیرمقیاس پیچیدگی شغل به عنوان ابعادی که در شایستگی مدیران نقش برجسته دارند در پژوهش مدنظر قرار گرفت. سپس ارزیاب‌ها با استفاده از تمرین‌های شبیه سازی و آزمون‌های صنعتی فلانگان (FIT)، مدیران را در ابعاد یا شایستگی‌ها مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ارزیاب ها 6 طبقه شامل 22 بعد شایستگی را نشان داد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز برای هر یک از ارزیاب‌ها به طور مستقل انجام شد که دلالت بر مطلوب بودن الگوی 6 عاملی داشت. همچنین رابطه بین پیچیدگی شغل در پرسشنامه تحلیل سمت مدیریتی و حرفه ای با شایستگی‌های به دست آمده متناظر در سطح بالا بود. این یافته‌ها نشان می دهد که تحلیل شغل در کانون‌های ارزیابی هم در جهت اعتباربخشی به یافته‌ها و هم در جهت تعیین ابعاد شایستگی‌ها اهمیت دارد. بنابراین از کانون ارزیابی و تحلیل شغل می‌توان در شناسایی و سنجش شایستگی‌های مدیریتی استفاده نمود.
کلیدواژه شایستگی ,تمرین شبیه‌سازی ,پیچیدگی شغل‌ ,competency ,simulation exercise ,job complexity
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved