>
Fa   |   Ar   |   En
   فراتحلیل جامع مداخلات رایج در مورد اختلال نقص توجه و بیش فعالی  
   
نویسنده عابدی احمد ,جمالی سمیه ,فرامرزی سالار ,آقایی الهام ,بهروز منیر
منبع روانشناسي معاصر - 1391 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:17 -34
چکیده    در سال های اخیر، روان شناسان و روان پزشکان در زمینه اختلال نقص توجه و بیش فعالی به دنبال ارزیابی و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روان-شناختی، آموزشی و درمان های دارویی بوده اند. در این خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش های درمان را مشخص می‌نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، مقایسه میزان اثرگذاری مداخلات روانشناختی و درمان های دارویی را بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور46پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلی در مورد آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. یافته‌های پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی بر کاهش نشانه های کلی اختلال نقص توجه و بیش فعالی 54/0، بر علایم نقص توجه 48/0، بر بیش فعالی 59/0 و همچنین میزان اندازه اثر درمان های دارویی76/0 بود. براساس نتایج فراتحلیل حاضر نتیجه گیری می شود که میزان اندازه اثر درمان های دارویی نسبت به مداخلات روانشناختی بیشتر بوده است.
کلیدواژه اختلال بیش فعالی- نقص توجه ,مداخلات روان شناختی آموزشی ,درمان های دارویی ,Attention-Deficit/Hyperactivity disorder ,psycho educational interventions ,drug treatments
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved