>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ as7u3g  
   
نویسنده لشنی زند میثم ,نیرومند بهزاد ,مالکی علی
منبع مواد پيشرفته در مهندسي - 1397 - دوره : 37 - شماره : 4 - صفحه:91 -100
چکیده    خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم - سیلیسیم هیپویوتکتیک به شدت تابع ابعاد تیغه های سیلیسیم یوتکتیکی و فاصله بین بازوهای ثانویه دندریتی است. رابطه هال- پچ اصلاح شده اثر این دو متغیر ریزساختاری بر استحکام تسلیم و استحکام کششی آلیاژهای پایه آلومینیوم- سیلیسیم را نشان می دهد. این دو متغیر ریزساختاری به متغیرهایی همچون ترکیب شیمیایی، سرعت سرد شدن و عملیات کیفی مذاب بستگی دارند. در این پژوهش اثر سرعت سرد شدن بر مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ as7u3g بررسی شده، ثوابت رابطه هال پچ اصلاح شده برای این آلیاژ به دست آمد. به این منظور آلیاژ از دمای 750 درجه سانتی گراد در قالب های ماسه ای، فلزی پیش گرم شده و فلزی آبگرد ریخته شد. بررسی های آنالیز حرارتی و متالوگرافی نشان داد که سرعت سرد شدن در قالب فلزی آبگرد 15.7 برابر بیشتر از قالب ماسه ای بوده که درنتیجه باعث کاهش فاصله میانگین بازوهای ثانویه دندریتی از 54 میکرومتر به 17 میکرومتر شد. همچنین مشخص شد که با کاهش فاصله بازوهای ثانویه دندریتی از 45 میکرومتر به 17 میکرومتر استحکام تسلیم و استحکام کششی به ترتیب 16.5 و 6.5 درصد افزایش می یابد. در ادامه با بررسی های متالوگرافی و انجام آزمون های کشش، ثابت های رابطه هال پچ اصلاح شده و ارتباط خواص کششی با ریزساختار آلیاژ به دست آمد.
کلیدواژه آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم، آلیاژ as7u3g، معادله هال- پچ اصلاح شده، فاصله بازوهای ثانویه دندریتی، خواص مکانیکی.
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مکانیک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved