>
Fa   |   Ar   |   En
   سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم  
   
نویسنده پوربهاری بیتا ,میرزاده حامد ,امامی مسعود
منبع مواد پيشرفته در مهندسي - 1397 - دوره : 37 - شماره : 4 - صفحه:1 -11
چکیده    تحولات ریزساختاری در حین عملیات آنیل دمای بالا برای آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و گادولینیمپس از فرایند اکستروژن مورد ارزیابی قرار گرفت و با آلیاژ 61az مقایسه شد. با قرارگیری آلیاژها در دمای بالا مشخص شد که حضور فاز gdز3(mg,al) که پس از اکستروژن به شکل ذرات ریز و پراکنده در ریزساختار قرار می گیرد اثر مثبتی بر جلوگیری از رشد دانه ها دارد. همچنین مشخص شد که ذرات gd2 al نمی توانند به شکل موثری جلوی رشد دانه را بگیرند. از طرف دیگر، رشد دانه در آلیاژ 61az به عنوان یک مشکل جدی مطرح شد که می تواند به دلیل حل شدن ذرات بین فلزی 12al 17mg در دماهای بالاتر از 300 درجه سانتی گراد باشد. در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و گادولینیم، بهبود پایداری آلیاژ در دمای بالا دیده شد که به افزایش دمای ذوب نسبت داده شد. درنهایت، رشد دانه غیریکنواخت در حضور ذرات al2gd مشاهده شد که به اثر پین کنندگی غیریکنواخت مرزدانه ها توسط این ترکیب بین فلزی مرتبط شد.
کلیدواژه آلیاژهای منیزیم، عناصر نادر خاکی، ریزساختار، سینتیک رشد دانه
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved