>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1389 - دوره:3 - شماره:1


  tick  گزارش دو گونه نماتود از جنس های Cobb, 1924 Acrobeloides و Bastian, 1865 Cephalobus (Nematoda: Cephalobidae) از استان سمنان - صفحه:1-10

  tick  تاثیر L-Name در ناحیه تگمنتوم شکمی بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین بر فراموشی القا شده با مورفین در موش صحرایی نر بالغ - صفحه:11-20

  tick  تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره بر میزان کلسترول پلاسما در ماهی استرلیاد بالغ پرورشی (Acipenser Ruthenus) - صفحه:21-31

  tick  اثر استات دسموپرسین در زمان تکوین پریناتال و نیوناتال محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد (Hpg) بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش صحرایی نر در زمان بلوغ - صفحه:33-41

  tick  بررسی اثر سیلی مارین بر زخم روده بزرگ القا شده با اسید استیک در موش های آزمایشگاهی نژاد Balb/C - صفحه:43-50

  tick  بررسی اثر عصاره ی الکلی دانه ی شنبلیله بر محور Hpg و اسپرماتوژنز در موش آزمایشگاهی نر نژاد Nmri - صفحه:51-59

  tick  تاثیر تزریق هم زمان درون صفاقی هارمالین و Ptz بر مسیرهای سروتونرژیک و گاباارژیک و آستانه تشنج در موش آزمایشگاهی نر نژاد Nmri - صفحه:61-73

  tick  بررسی بیوسیستماتیک لاک پشت مهمیزدار ( Testudo Graeca) در شمال غرب ایران - صفحه:73-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved