>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون  
   
نویسنده قره ویسی شهاب الدین ,عبدالله پور روح الله ,کالاشی ذبیح اله
منبع زيست شناسي جانوري - 1390 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:51 -60
چکیده    به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر، از رکوردهای روز آزمون مربوط به اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین مهدشت ساری که طی سال های1380 الی 1388 جمع‌آوری شده بود، استفاده گردید. داده های مورد بررسی در این تحقیق شامل 9782 رکورد روز آزمون مربوط به 1140 راس گاو هلشتاین موجود در مجتمع شیر و گوشت مهدشت ساری بود. آنالیز رکوردهای روز آزمون با استفاده از نرم افزار DFREML انجام شد. تابعیت ثابت و تصادفی طبق چند جمله ای های لژاندار از روزهای شیردهی در مدل منظور گردید. همچنین از مدلی با درجه برازش 3 برای عوامل ژنتیکی افزایشی و محیطی دایمی استفاده گردید. حداقل میزان وارثت پذیری مربوط به اوایل دوره شیردهی بود(039/0 ) و مقدار آن در اواخر دوره شیردهی افزایش و در حدود ماه نهم از دوره شیردهی به حداکثر مقدار رسید(280/0). مقدار واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر در طول دوره شیردهی یکسان نبوده و مقدار آن در اوایل و اواخر دوره شیردهی بیشتر بود. حداکثر میزان واریانس ژنتیکی افزایشی در ماه دهم(750/18) و حداقل میزان آن در اوایل دوره ی شیردهی(360/2) برآورد گردید. واریانس باقیمانده صفت تولید شیر ثابت بود. حداکثر میزان همبستگی های ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی بین روزهای شیردهی مجاور مشاهده گردید و مقدار این همبستگی ها به موازات افزایش فاصله بین روزهای شیردهی کاهش یافت. با استفاده از رکوردهای روز آزمون، دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش یافت.
کلیدواژه پارامترهای ژنتیکی ,رکوردهای روز آزمون ,مدل تابعیت تصادفی ,وراثت پذیری ,تکرارپذیری ,هلشتاین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, ایران, دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده کشاورزی آمل، غرب مازندران، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved