>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله  
   
نویسنده بابایی فاطمه ,گازرانی فراهانی شبنم ,علی مریم
منبع زيست شناسي جانوري - 1390 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:7 -12
چکیده    از آنجا که بررسی صفات ریخت شناسی و اختلافات ظاهری در رده بندی ماهیان، درک عوامل زیستی و تغذیه ای و رشد و نمو حایز اهمیت می باشد، بدین سبب تحقیق حاضر باموضوع مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نرHuso huso و استرلیاد مادهAcipencer ruthenus و هیبرید حاصله (فیل ماهی نر و استرلیاد ماده) در خرداد ماه سال 1387 در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی در سد سنگر انجام شد. در این بررسی 90 قطعه ماهی 3 ساله (30 قطعه فیل ماهی، 30 قطعه استرلیاد و 30 قطعه هیبرید حاصله) به منظور تعیین 10 فاکتور مورفومتریک (طول کل، طول سر، طول پوزه تا چشم، طول از پشت چشم تا سرپوش آبششی، طول پوزه تا سبیلک، طول پوزه تا سوراخ بینی، عرض پوزه در محل سبیلک، عرض پوزه در محل دهان، طول پوزه تا سوراخ اسپیراکولوم و فاصله بین دو چشم) و 7 فاکتور مریستیک (تعداد شعاع باله سینه ای، تعداد شعاع باله پشتی، تعداد پلاک های جانبی راست، تعداد پلاک های جانبی چپ، تعداد پلاک های شکمی راست و چپ و تعداد پلاک های پشتی) مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز آماری داده ها نشان داد که هر دو گونه والد و هیبرید در 10 فاکتور مورفومتریک (طول کل، طول سر، طول پوزه، طول از پشت چشم تا سرپوش آبششی، طول پوزه تا سبیلک، طول پوزه تا سوراخ بینی، عرض پوزه در محل سبیلک، عرض پوزه در محل دهان، طول پوزه تا سوراخ اسپیراکولوم و فاصله بین دو چشم) و 7 فاکتور مریستیک ( تعداد شعاع باله سینه ای، تعداد شعاع باله پشتی، تعداد پلاک های جانبی راست، تعداد پلاک های جانبی چپ، تعداد پلاک های شکمی راست و چپ و تعداد پلاک های پشتی) اختلافات معنادار (P < 0.05) با یکدیگر نشان دادند.
کلیدواژه مورفومتریک ,مریستیک ,فیل ماهی ,استرلیاد ,هیبرید
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved