>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه هیستوشیمیایی بافت کبد ماهی مولی Pocilia sphenops ماده در سه گروه سنی مولد، پیش مولد و نابالغ  
   
نویسنده فراهانی شبنم
منبع زيست شناسي جانوري - 1389 - دوره : 2 - شماره : سوم - صفحه:55 -62
چکیده    تحقیق حاضر با هدف بررسی خصوصیات هیستوشیمیاییکبد ماهی مولی ماده در سه گروه سنی مولد ، پیش مولد ونابالغ در تاریخ بهمن ماه 1388 در مجتمع آزمایشگاهیدانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران انجام پذیرفت و تعداد60 عدد ماهی مولی ماده جهت انجام مراحل هیستوشیمیاییدر تعیین عناصر لیپید، پروتیین، خاکستر و رطوبت کل بافتمورد بررسی گرفتند. کبد های استحصال شده در ماهیان فوقالذکر در فریزری با دمای 70 - تا زمان انجا م آزمایشاتنگهداری شدند.بر اساس آنالیز آماری داده ها، در بافت کبد اختلافاتدر میزان لیپیدو پروتیین در هر سه گروه ( P < معنادار( 0.05دیده شد.اما در میزان رطوبت و خاکستر در سه گروه اختلافمعنادار مشاهده نشد . بررسی میزان خاکستر، رطوبت وپروتیین بافت کبد در گروه های مربوطه نشان داد که میزاناین عناصر در گروه نابالغ از دو گروه پیش مولد و مولد بیشتربود. اندازه گیری مفدار لیپید در بافت کبد ماهیان حاکی ازبالاتر بودن مقدار این عنصردر گروه پیش مولد نسبت به گروهمولد و نابالغ بود.
کلیدواژه هیستوشیمیایی ,کبد ,تخمدان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, *دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی shabi.farahani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved