>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونی  
   
نویسنده رحمانیان فاطمه ,حمایت خواه جهرمی وحید ,مهجور امیراشکان ,کارگر حسین
منبع زيست شناسي جانوري - 1389 - دوره : 2 - شماره : سوم - صفحه:11 -18
چکیده    زنجبیل یکی از گیاهان دارویی بسیار با ارزش است. این گیاه دارای بیشترین آنتی اکسیدانت ها از قبیل ویتامین هایB ، CوE می باشد. هم چنین این گیاه در تقویت قوه بای نیز موثر است. در این تحقیق، تاثیر عصاره زنجبیل بر محور هورمونی هیپوفیزـ گنادی و فرایند اسپرماتوژنز در موش های سوری بالغ نژاد Balb/C مورد بررسی قرار گرفته است. حیوانات مورد استفاده 28 سر موش سوری نر بالغ با وزن تقریبی 26 تا 31 گرم و محدوده سنی10 هفتگی بود. نمونه ها به طور تصادفی به 4 گروه 7 تایی شامل گروه های کنترل، شم و تجربی1 و 2 تقسیم شدند. گروه های تجربی 1 و 2 هر کدام به مدت دو هفته دوزهای50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره ی مذکور به صورت تزریق درون صفاقی(IP) دریافت نمودند. در مدت زمان ذکر شده گروه شم، آب مقطر به صورت (IP) دریافت کرد. گروه کنترل از آب و غذای استاندارد آزمایشگاهی در طی دوره آزمایش استفاده کرد. بعد از تزریقات موش ها تشریح شد. پارامترهای مورد بررسی شامل اندازه گیری غلظت هورمون های تستوسترون، LH و FSH بود. همچنین تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرم، لایدیگ و سرتولی شمارش گردید. نتایج حاصله نشان داد که مقادیر سرمی هورمون LH در گروه تجربی با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون FSH نیز در هر دو گروه تجربی کاهش معنی داری(05/0P?) در مقایسه با گروه های کنترل و شم دارد. درصورتی1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم2*- استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم Hemayatkhahr@jia.ac.ir3- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمکه هورمون LH در گروه تجربی با دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون تستوسترون در گروه های تجربی با دوزهای50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی دار (05/0P?) در مقایسه با گروه کنترل و شم دارد. همچنین نتایج نشان داد که در تعداد سلو ل های اسپرماتید، اسپرماتوزویید و لیدیگ در گروه های تجربی با دوزهای50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری (05/0P?) در مقایسه با گروه های کنترل و شم وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و با توجه به افزایش تعداد سلول های لایدیگ و افزایش غلظت تستوسترون می توان نتیجه گیری کرد که زنجبیل ممکن است باعث تکثیر سلول های جنسی در موش های نر بالغ گردد.
کلیدواژه زنجبیل ,بیضه ,تستوسترون ,اسپرماتوژنز ,موش کوچک آزمایشگاهی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved