>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار  
   
نویسنده کشتمند زهرا ,عریان شهربانو ,پریور کاظم
منبع زيست شناسي جانوري - 1389 - دوره : 2 - شماره : سوم - صفحه:1 -10
چکیده    مقدمه و هدف: تاموکسیفن،آنتی استروژن غیراستروییدی است که برای درمان سرطان پستان تجویز می گردد.برخی اثرات منفی این دارو بردستگاه تولید مثلی ، مشاهده گردیده است .مهمترین هدف این تحقیق،بررسی تاثیر تاموکسیفن براووژنز در موش های صحرایی ماده نژاد ویستارمی باشد. مواد و روش ها : سه گروه از موش های صحرایی به وزن تقریبی250 گرم به مدت 30 روز با غلظت دارویی 200، 400 ،600 میکروگرم بر کیلو گرم وزن بدن [تجربی1،تجربی2،تجربی3] تاموکسیفن حل شده در حلال[ اتانول60% و سرم فیزیولوژی] را به صورت گاواژ دریافت نمودند. گروه شم با حلال گاواژگردید و گروه کنترل دارویاحلالی را دریافت نکرد. در روز اول و سیم پس از پایان دوره دریافت دارو، برش های تخمدان پس از رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین- ایوزین از لحاظ بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت . تعداد زاده های ماده های گروه های تجربی که با نرها جفت گیری نمودند نیز تعیین گردید. نتایج مشاهده شده با روش آماری ANOVA- oneway ،تست Tukey، نرم افزار SPSSو تعیین انحراف معیار با شرط معنی دار بودن P?0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار 1*- دانشجوی دکترافیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ccabaa@yahoo.com 2- دکترای فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران3- دکترای تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانگرفت. در اولین نمونه برداری تعداد فولیکول اولیه ،فولیکول ثانویه ،فولیکول گرااف و تعداد جسم زرد در گروه های تجربی که تاموکسیفن را دریافت کردند ، در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد. (P < 0.001)در نمونه برداری دوم،فولیکول گراف و تعداد جسم زرد درمقایسه با نمونه برداری اول ، افزایش یافت .همچنین تعداد زاده های ماده های گروه های تجربی کمتراز گروه کنترل بود. این یافته هاپیشنهاد می کند،احتمالا تاموکسیفن توانایی تولید مثل را کاهش داده و تاثیر منفی بر اووژنز درموش های صحرایی ماده نژاد ویستاردارد.باقطع مصرف دارو برخی از تاثیرات منفی تاموکسیفن برتولید مثل به تدریج از بین می رود.
کلیدواژه تاموکسیفن ,اووژنز ,موش صحرایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشجوی دکترافیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دکترای فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دکترای تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved