>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین در موشهای سوری نر نژاد NMRI  
   
نویسنده واعظی غلامحسن ,ترابی مهسا ,شیروی عبدالحسین
منبع زيست شناسي جانوري - 1389 - دوره : 2 - شماره : سوم - صفحه:47 -54
چکیده    هارمالین، یکی از آلکالوییدهایی است که در گیاهان مختلفمانند گیاه اس پند وجود دارد . این آلکالویید اثر تحریکیبرآزادسازی سروتونین و کاتکول آمینها درنقاط مختلف مغزیدارد.همچنین اثر هالوسینوژن یا توهم زا نیز دارد.یکی ازمهمترین اثرات فارماکولوژیک مشخص شده هارمالین ،اثر-می ( MAO) مهاری آن بر آنزیم مونوآمین اکسیدازباشد.همچنین آلکالویید هارمالین با اتصال به جایگاهطیف وسیعی از اثرات A آگونیست معکوس رسپتورهای گاباآنتاگونیستی بر علیه بنزودیازپینها ایجاد میکند و دخالت اینگیرندهها در ایجاد لرزش و تشنج مشخص شده است . اینتحقیق به منظور ارزیابی آستانه تشنج ناشی از تزریق دروندر موش PTZ صفاقی هارمالین و مقایسه آن با آستانه تشنجصورت گرفته است. در این تحقیق NMRI سوری نر نژاد45 از پنتیلن mg/kg،ip گروه کنترل مثبت مورد تزریق،ip و گروههای دیگر تحت تزریق مقادیر (PTZ) تترازول5،10،20 از داروی هارمالین قرار گرفتند .پس از mg/kgتزریقات فوق، علایم تشنجی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایجحاصل از این پژوهش نشان میدهد که آستانه تشنج درگروه45 است وآستانه تشنج هارمالین mg/kg کنترل مثبت برابر با2/5 از mg/kg 5 میباشد.به طوریکه دوز mg/kg مقدارداروی هارمالین باعث بروز رفتار ترس شد و هیچگونهعلامت لرزشی و تشنجی در این دوز مشاهده نگردید.بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق میتوان نتیجهگیری کردکه هارمالین با اتصال به جایگاه آگونیست معکوسطیف وسیعی از اثرات آنتاگونیستی GABA_A رسپتورهایبر علیه بنزودیازپینها ایجاد می کند و نشان داده شده کهو نوروترانس میتر CNS سیستم سروتونرژیک وگابا ارژیکسروتونین نیزدرفعالیت تشنجی و لرزشی ناشی ازهارمالینجایگاه PTZ درگیرهستند.در حالی که در تشنج ناشی ازپیکروتوکسین گیرنده گابا دخالت دارد و جایگاه بنزودیازپیننقش ناچیزی دراثرات آن دارد.نتایج این تحقیق نشان میدهدکه هارمالین به شکل وابسته به دوز و به طور معنی داریباعث کاهش آستانه تشنجات می -(***p < و 0.001 **p < شود.( 0.01
کلیدواژه هارمالین ,موش سوری ,آستانه تشنج ,بتاکربولین ,آلکالوییدهای اسپند ,PTZ
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, دانشیار گروه علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامعان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved