>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر ضد دردی رژیم غذایی حاوی روغن کنجد در موشهای صحرایی نر جوان  
   
نویسنده محمدپور کارگر حسین ,شفاهی منیره ,کسمتی مهناز
منبع زيست شناسي جانوري - 1389 - دوره : 2 - شماره : سوم - صفحه:63 -68
چکیده    روغن کنجد به عنوان حلال بعضی داروها در بررسیهایفیزیولوژیک و فارماکولوژیک به کار میرود. با توجه به اینکه این روغن دارای مقادیر زیادی اسید چرب غیر اشباع وهمچنین لسیتین میباشد، میتواند برخی از عملکردهایفیزیولوژیک بدن را تحت اثر قرار دهد. در این تحقیق اثررژیم غذایی حاوی روغن کنجد به مدت یک، دو و چهارهفته برآستانه درد حاد مورد بررسی قرار گرفته است.با N-MRI روش: در این مطالعه از موشهای صحرایی نر200 گرم استفاده شد. حیوانات به دو گروه تقسیم ± وزن 20( شدند: 1) گروه کنترل که غذای معمولی دریافت کردند. 2گروه آزمایش که شامل سه زیر گروه بود. در این زیرگروهها42 و 56 روز با پلیت ، موشها بطور متناوب به ترتیب 28های حاوی روغن کنجد 10 % تغذیه گردیدند. در پایان هرو یا تست فرمالین انجام گردید. داده - hot plat دوره، تستیک طرفه مورد تجزیه وتحلیل آماری ANOVA ها توسطقرار گرفتند.نتایج: مقایسه آماری نشان داد که رژیم حاوی روغن کنجد درو در 56 (P < و در 42 روز با ( 0.03 (P < 28 روز با ( 0.002آستانه درک درد را در مقایسه با رژیم (P < روز با ( 0.005افزایش داده است. تست ،hot plate معمولی، در تستنشان داد که Post hoc بصورت مقایسه L.S.D آماریو در (P < رژیم حاوی روغن کنجد در 28 روز با ( 0.0001(P < و در 56 روز با ( 0.0001 (P < 42 روز با ( 0.0003و (P < درفاز اول و همچنین این رژیم در 42 روز با ( 0.03در فاز دوم توانست بیدردی (P < در 56 روز با ( 0.0005ایجاد کند.نتیجهگیری: نتایج نشان داد که رژیم غذایی حاوی روغنhot plat کنجد میتواند آستانه درک درد را در تستافزایش داده و در تست فرمالین ایجاد بیدردی کند. به نظرمیرسد، وجود برخی مواد مثل لسیتین که پیش از استیلکولین میباشد و یا وجود برخی اسیدهای چرب غیراشباعمثل لینولییک اسید (با تغییر سیالیت غشا یا دخالت درمتابولیسم پروستاگلاندینها و یا تاثیر بر سیستم گاباارژیک)موجب این امر باشند.
کلیدواژه روغن کنجد ,اسید چرب غیراشباع ,لسیتین ,درد ,hot plate تست
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر مربی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه بیولوژی دانشگاه شهید چمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved